ACRRES - Application Centre for Renewable RESources
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik dan hier voor de online versie
Voor een energieke samenwerking met energieke partners!
 
 Foto: Go Grass
SAVE THE DATE: 7 oktober 2021
ACRRES biomassadag: valoriseren blad en reststromen
ACRRES organiseert jaarlijks een kennisvalorisatiedag, het ene jaar over biomassa en het andere jaar over duurzame energie. In 2020 hadden we net voor de lockdown een geslaagde kennisvalorisatiedag over waterstof. Dit jaar hopen we ook weer echt bij elkaar te kunnen komen op 7 oktober in Lelystad voor een inhoudelijke dag met discussie mogelijkheden over de groene grondstoffen die we lokaal en regionaal kunnen maken op basis van groen blad en/of lokale reststromen. Meer info: Rommie van der Weide
 
 
Project Kringlooplandbouw Veenkoloniën
ACRRES is projectdeelnemer van de pilot kringlooplandbouw Veenkoloniën, die is gericht op het sluiten van kringlopen op regioniveau en loopt tussen juni 2020 en december 2021. Door het beter sluiten van nutriëntenkringlopen worden emissies verminderd en door het toepassen van organische reststoffen kan de bodemkwaliteit worden gehandhaafd en/of verbeterd. We gaan na of en zo ja hoe dit bij kan dragen aan het verbeteren van de biodiversiteit en het rendement van bedrijven in de akkerbouw en veehouderij in de Veenkoloniën. Dit project maakt onderdeel uit van het project ‘Innovatie biodiversiteit Veenkoloniën’ dat in juni 2020 is gestart.
Lees meer »
   
 
 
ACRRES 2.0
De verhuizing van ACRRES gaat voorspoedig. De eerste installatie is alweer in gebruik genomen en de aanpassingen en verbeteringen aan bestaande installaties zijn in volle gang. Daarnaast gaat het infra werk in de kas stevig door en zal hier binnenkort begonnen worden met de vloer. Als deze vloer gelegd is zullen als eerste de multi inzetbare bassins in de kas volgen. Heeft u ideeën of onderzoeksvragen met deze of andere installaties, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Het voordeel van vernieuwing en nog in de opbouw fase zijn, is dat we nog flexibeler zijn dan anders en hiermee nog beter aan uw wensen kunnen voldoen! Meer informatie: Stefan Hol.
 
 
Webinar: gaat de suikerbiet de chemie vergroenen?
Op 25 maart heeft ACRRES samen met het bedrijf DSD BV een webinar georganiseerd over het gebruik van suikerbieten bij de productie van ethanol. Tijdens het webinar onthulde DSD haar plannen om op de Axelse vlakte de eerste fabriek te realiseren die ethanol gaat produceren volgens het Direct Processing concept Betaprocess.
Lees meer »
 
 
Nieuw rapport rond combinaties van schimmels met reststromen 
Binnen de PPS Biobased opwaarderen mest en digestaat is een nieuw rapport verschenen  ‘Growth of fungi on alternative substrates and fungal pre-treatment for biogas production’
Het rapport bevat een literatuuroverzicht en beschrijft 2 proeven. In de eerste proef werd aangetoond dat een tiental schimmels (bijv. oesterzwammen) bepaalde mest- en digestaatstromen konden koloniseren en dus mogelijk potentie hebben als kweeksubstraat. 
Lees meer >> 
 
 
 
 
Wageningen Provincie Flevoland